กระบวนการของโครงการ

 

 

สมัครผานทาง www.bualuang.co.th/thestockmaster
• บุคคลทั่วไป ตองทําการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหมผานอินเทอรเน็ตประเภท Cash 
Balance เทานั้น กอนประกาศผลการเขารวมโครงการ
• ลูกคาหลักทรัพยบัวหลวง ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย อินเทอรเน็ตประเภท Cash 
Balance และ Cash Collateral  ทุกทาน สามารถคลิกสมัครเขารวมโครงการจาก
เว็บไซต 

 สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

• บุคคลทั่วไป ตองทําการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหมผานอินเทอรเน็ตประเภท Cash Balance เทานั้น กอนประกาศผลการเขารวมโครงการ

• ลูกคาหลักทรัพยบัวหลวง ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย อินเทอรเน็ตประเภท Cash Balance และ Cash Collateral  ทุกทาน สามารถคลิกสมัครเขารวมโครงการจากเว็บไซต 

• คาใช้จ่ายเขารวมโครงการ จํานวน 2,000 บาท

  • Mido Bann commented on : "wow"

  • SM2 Troop CM :เรวดี เจริญศิลป์ (dum) commented on : "สามารถรับชมรายการ stockmaster ได้ย้อนหลังท..."

  • SM2 Troop CM :เรวดี เจริญศิลป์ (dum) commented on M9:จรัสพร สง่าสูงส่ง (เก๋) photo : "จรัสพร สง่า..."

  • SM2 Troop CM :เรวดี เจริญศิลป์ (dum) commented on M9:จรัสพร สง่าสูงส่ง (เก๋) photo : "จรัสพร สง่า..."

  • นิ คุ commented on M9:จรัสพร สง่าสูงส่ง (เก๋) photo : "เพื่อน เก๋"

Company Visit : PTTGC - ประเด็นคำถาม
Company Visit : PTTGC - ประเด็นคำถาม 12 July 2013 at ...

สามารถรับชมเทปรายการ The Stock Master Season 2 ย้อนหลังตั้งแต่วันแรกได้แล้ว!
แฟนๆ The Stock M...

เชิญรับชม !!! The Stock Master เทรดดิ้งเรียลลิตี้ที่มือใหม่รอคอย
จันทร์ที่ 27 พ.ค. นี้ เชิญร...

SET vs Indicators
Investment Classroom 2 ตอน Technical Indicators

Like · 1 people like this

view 4,789

ถ่ายทอดสด The Stock Master 2014
เนื่องจากระบบขัดข้อง กรุณารับชมการถ่ายทอดสด คลิกที่นี่

Like · 4 people like this

view 5,031

ทำอย่างไรเมื่อ System Maintenance
มาดูขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม Bualuang iChannel Aspen for browser เมื่อระบบของ Settrade มีการปิดปรับปรุงระบบกัน

Like · 2 people like this

view 9,331